Standard Försäljningsvilkor Etm4u Sverige

STANDARD LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR ETM4U AB

 1.    Generellt:

Branschvillkoren IML 2000 gäller i kombination med dessa allmänna villkor för Försäljning till Näringsidkare. I händelse av motstridighet gäller dessa villkor i första hand.

2.    Priser:

Alla katalogpriser på den svenska hemsidan är vägledande nettopriser i svenska kronor exkl. moms. ETM4U förbehåller sig rätten att justera priser beroende på omständigheter utanför vår kontroll. Vi reserverar oss även för att det kan uppstå avvikelser gällande saldo. Om leverantören inte kan skicka oss fler artiklar har vi rätten att avboka ordern.

3.    Offerter:

Alla offerter är icke-bindande. Avtal är ingått först när ETM4U skickat orderbekräftelse.

Offerter är normalt giltiga i 30 om inget annat avtalats. I offerter med paketpriser gäller inte priserna om en eller flera produkter tas ut från paketet.

4.    Leveranstid:

Normalt från lager. Om varan är tillfälligt slut i vårt lager, restnoterar vi artikeln eller hela ordern i avvaktan på leveransmöjlighet. Så snart vi får varan sker omgående leverans. Leveransförsening på grund av händelser utanför vår kontroll fritar oss från all skadeståndsskyldighet. Vi kan därför inte ansvara för köparens ev uppgörelser med tredje person i fråga om skadestånd för försenad eller felaktig leverans, fabrikationsfel etc om vi inte särskilt avtalat det.

5.    Frakt:

ETM4U ombesörjer leverans till köparens adress eller transportörens anvisade utlämningsställe beroende på valt fraktsätt. Kostnader för leverans betalas av köparen enligt vid var tid gällande prislista hos ETM4U eller aktuell transportör

6.    Reklamationer:

Är varan skadad vid ankomsten ska mottagaren omgående anmäla detta till speditören. Det åligger köparen att ankomstkontrollera varan omgående vid leverans för att upptäcka fel eller andra avvikelser för beställningen. Reklamationer ska anmälas skriftligen till vår Kundservice.

7.    Returer:

Köpt vara får efter överenskommelse med ETM4U returneras eller bytas senast inom 14 arbetsdagar efter ankomstdatum. Varan skall återsändas i oskadat skick, i originalförpackning och med betald frakt. Undantag från returrätten utgör allt slags specialbeställt material som inte ingår i vårt ordinarie sortiment. Returer får inte skickas mot efterkrav.

8.    Garanti:

Garantin omfattar endast fel som ej orsakats av användaren, och som ej kan hänföras till onormal användning, förslitning, eller förbrukningsdetaljer. Föreligger fel som ETM4U ansvarar för, åtar sig ETM4U att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation, ny vara eller återbetala köpeskillingen.

9. Annulering av beställning:

Beställningar kan inte annullerss eller ändras utan skriftligt godkännade av ETM4U.

10. Betalning:

15 dagar netto (gäller endast företagskunder) från fakturadatum under förutsättning att särskild överenskommelse ej träffats.
Vid fördröjd inbetalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

13. Ansvar för fel

Föreligger fel som ETM4U ansvarar för, åtar sig ETM4U att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation, ny vara eller återbetala köpeskillingen.

ETM4U äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande.

ETM4U:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. ETM4U bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex inkompabilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada, annat än vad som följer av köp lagens tvingande delar.

14. Force majeure

Leveransförsening på grund av händelser utanför vår kontroll fritar oss från all skadeståndsskyldighet. Vi kan därför inte ansvara för köparens ev uppgörelser med tredje person i fråga om skadestånd för försenad eller felaktig leverans, fabrikationsfel etc om vi inte särskilt avtalat det.

 15. Tvist

Ev tvist skall i första hand lösas parterna emellan. Kan parterna inte enas kan tvisten tas upp i behörig svensk domstol. Branschvillkoren IML 2000 gäller i kombination med dessa allmänna villkor för Försäljning till Näringsidkare. I händelse av motstridighet gäller dessa villkor i första hand.